JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA BESPOVRATNU ISPORUKU DO 15.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA KAO POMOĆ UZGAJIVAČIMA MLEČNIH KRAVA

 

Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza i to 240 kg kukuruza po mlečnom grlu starijem od 24. meseci na dan objave konkursa a to je 11.11.2022.godine je:

– Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:
(1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;

(2) je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

(3) nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;

(4) je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Prijava se podnosi Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, odnosno Poljoprivrednoj stručnoj službi (u daljem tekstu: PSSS/PSS) koja obavlja savetodavne poslove na području gde je mesto u kome se nalazi objekat u kome se uzgajaju mlečne krave (HID).

Obavezna dokumentacija

Uz obrazac prijave iz člana 2. stav 3. ovog javnog poziva, podnosilac dostavlja:

1) izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond), koji izdaje područna jedinica Uprave za trezor, kao i

2) spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba. Sva dokumenta iz stava 1. ovog člana moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenti koji se prilažu ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave. Prijavu sa nepotpunom dokumentacijom PSSS/PSS odbacuje Odlukom.

Rok za podnošenje prijave

Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava za bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 11. novembra 2022. godine do 23. novembra 2022. godine. Prijave podnete pre početka ili posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, PSSS/PSS odbacuje Odlukom.

Brojevi telefona savetodavne službe: 019 542741 i 543377;

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *