U TOKU KONKURS ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE

Opština Negotin i Nacionalna služba za zapošljavanje objavile su Javni poziva za realizaciju stručne prakse u 2022. godini. Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja stručne prakse Opština Negotin, preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20.000,00 dinara i vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac čije je sedište ili organizaciona jedinica u kojoj će se realizovati stručna praksa na teritoriji opštine Negotin, koji pripada javnom sektoru i da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima, da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, da osposobljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora u skladu sa pozitivnim propisima, da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Više na linku: http://negotin.rs/ads-javni-poziv-za-realizaciju-programa-strucne-prakse-u-2022.-godini-645.htm

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *