JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

CILjEVI I CILjNE GRUPE

Mera podrazumeva stručno osposobljavanje
nezaposlenog za samostalan rad u struci
radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno
sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

U meru se uključuju lica:

sa najmanje trećim nivoom kvalifikacija

koja nemaju radnog iskustva u struci

Prioritet imaju osobe sa invaliditetom i
Romi

Mera se realizuje:

Kod poslodavaca iz privatnog sektora (izuzev KiM,
devastiranih opština i 40% za radna mesta u
oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite
i pravosuđa)

Bez zasnivanja radnog odnosa

Trajanje – najduže 12 meseci

Novčana pomoć angažovanim licima koja uključuje i
troškove prevoza na mesečnom nivou:

20.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom
kvalifikacija

22.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija
i/ili 180 ESPB

25.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom
kvalifikacija i/ili 240 ESPB;

Obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na
radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom

JAVNI POZIV ZA
REALIZACIJU MERE STICANjA
PRAKTIČNIH ZNANjA

Mera podrazumeva sticanje praktičnih znanja i
veština nezaposlenog kroz obavljanje
konkretnih poslova kod poslodavca.

U meru se uključuju lica:

bez završene srednje škole, odnosno bez
kvalifikacija, uključujući i lica koja su
završila funkcionalno osnovno obrazovanje
odraslih – FOOO (učestvuju sa najmanje 40%)

sa srednjim obrazovanjem koja se nalaze na
evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci, bez
obzira na vrstu kvalifikacije i radno iskustvo

Mera se realizuje: Kod poslodavaca iz privatnog
sektora

Vrsta radnog odnosa i trajanje:

zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

3 meseca period sticanja znanja i veština i 3
meseca ugovorne obaveze poslodavca

zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

3 meseca period sticanja znanja i veština, 3
meseca produženog finansiranja lica i 6 meseci
ugovorne obaveze poslodavca

Poslodavcu se tokom realizacije mere refundira
na mesečnom nivou neto minimalna zarada lica
(za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i
doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Priorite za uključivanje u meru imaju osobe sa
invaliditetom i Romi

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU
MERE PRIRAVNIŠTVA ZA MLADE
SA VISOKIM OBRAZOVANjEM

Mera podrazumeva stručno osposobljavanje
nezaposlenog za samostalan rad u struci radi
obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja
uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to
zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao
poseban uslov za rad na određenim poslovima.

U meru se uključuju lica:

sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija

nema radnog iskustva u struci za koje je stečena
kvalifikacija

ima do 30 godina starosti

prosečnom osenom najmanje 8,0 na studijama

Mera se realizuje:

Kod poslodavaca iz privatnog sektora

Uz zasnivanje radnog odnosa

Trajanje:

do 9 meseci za lica sa šestim nioom kvalifikacija
i/ili 180 ESPB

do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom
kvalifikacija i/ili 240 ESPB

Poslodavcu se refundira na mesečnom nivou neto
minimalna zarada lica uvećana za 20% (za pun fond
radnih časova) i pripadajući porez i doprinosi za
obavezno socijalno osiguranje.

JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU
MERE PRIRAVNIŠTVA ZA
NEZAPOSLENE SA SREDNjIM
OBRAZOVANjEM

Mera podrazumeva stručno osposobljavanje
nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju
je stečeno srednje obrazovanje radi obavljanja
pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za
polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom,
odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban
uslov za rad na određenim poslovima

U meru se uključuju lica:

mladi do 30 godina koji su na evidenciji duže od
6 meseci

osobe sa invaliditetom i Romi

mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i
starateljskim porodicama

Mera se realizuje:

Kod poslodavaca iz privatnog sektora

Uz zasnivanje radnog odnosa

Trajanje – do 6 meseci

Poslodavcu se tokom realizacije mere refundira na
mesečnom nivou neto minimalna zarada lica (za pun
fond radnih časova) i pripadajući porez i
doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U
FINANSIRANjU MERE OBUKA
NA ZAHTEV POSLODAVCA

Mera podrazumeva učešće u finansiranju obuke,
ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica
sa znanjima i veštinama potrebnim za rad na
konkretnom radnom mestu

U meru se uključuju nezaposlena lica bez obzira
na stepen stručne spreme koja nemaju
adekvatna znanja za obavljanje konkretnih
poslova

Mera se realizuje:

Kod poslodavaca iz privatnog sektora

Uz zasnivanje radnog odnosa na
određeno/neodređeno vreme sa najmanje 50%
polaznika koji su sa uspehom završili obuku (uz
mogućnost zasnivanja radnog odnosa i za vreme
trajanja obuke)

Trajanje:

Obuka – do 6 meseci (960 časova)

Lica zadrži u radnom odnosu najkraće 6 meseci od
datuma zasnivanja radnog odnosa

Poslodavcu:

Na ime učešća u finansiranju troškova obuke – do
150.000,00 dinara po polazniku

Nezaposlenom polazniku:

Mesečna novčana pomoć od 16.000,00 dinara za pun fond
časova i sredstva za troškove prevoza

Nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom:

Mesečna novčana pomoć u visini 20% minimalne zarade
utvrđene u skladu sa propisima o radu, sredstva za
troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini
neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom. Ukoliko je
povoljnije vrši se isplata kao za ostala lica.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U
FINANSIRANjU MERE OBUKA
ZA POTREBE POSLODAVCA ZA
ZAPOSLENOG

Mera podrazumeva učešće u finansiranju obuke
sa ciljem održanja zaposlenja kod poslodavca

U meru se uključuju zaposlena lica radi
stručnog usavršavanja i sticanja
nedostajućih znanja i veština za
obavljanje poslova i radnih zadataka

Kod poslodavaca iz privatnog sektora

Izvođači obuka:

Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja
odraslih u skladu sa ZOO, odnosno licencirani
izvođač obuke, u skladu sa zakonom

Poslodavcu:

Na ime učešća u finansiranju troškova obuke – do
100.000,00 dinara po polazniku, a prema uslovima
iz Javnog poziva, zavisnosti od vrste usavršavanja,
veličine privrednog subjekta i kategorije
uključenih lica sa evidencije.

SUBVENCIJE POSLODAVCIMA

JAVNI POZIV ZA DODELU
SUBVENCIJE ZA
ZAPOŠLjAVANjE
NEZAPOSLENIH LICA IZ
KATEGORIJE TEŽE
ZAPOŠLjIVIH

Subvencija se odobrava poslodavcima radi zapošljavanja
nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za
zapošljavanje

U meru se uključuju sledeće kategorije teže zapošljivih:

mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg
obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i
starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, Romi,
osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici
novčane socijalne pomoći, nezaposleni koji se nalaze na
evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve
porodičnog nasilja

Mera se realizuje:

Kod poslodavaca iz privatnog sektora

Uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Trajanje: Nacionalna služba prati realizaciju
ugovorne obaveze 12 meseci

Poslodavcu u jednokratnom iznosu:

Prva i druga grupa JLS – 200.000,00 dinara po licu / 240.000,00 dinara za
osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne
pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim
porodicama i žrtve porodičnog nasilja

Treća grupa JLS – 225.000,00 dinara po licu / 270.000,00 dinara za osobe
sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći,
mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama i
žrtve porodičnog nasilja

Četvrta grupa JLS i devastirana područja – 250.000,00 dinara po licu /
300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike
novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i
starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja

SUBVENCIJE POSLODAVCIMA
ZA ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA
INVALIDITETOM

JAVNI KONKURS ZA

SUBVENCIJU ZARADE

ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
BEZ RADNOG ISKUSTVA

Subvencija se odobrava poslodavcima radi
zapošljavanja nezaposlenih osoba sa
invaliditetom sa evidencije Nacionalne
službe za zapošljavanje

Subvencija se odobrava za zapošljavanje osoba
sa invaliditetom bez radnog iskustva

Mera se realizuje:

Kod poslodavca – privrednog subjekta, odnosno
svakog pravnog i fizičkog lica, nezavisno od
pravnog oblika i načina finansiranja, koje u
obavljanju ekonomske delatnosti učestvuje u
proizvodnji i prometu robe ili pružanju usluga na
tržištu

Uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Trajanje: Nacionalna služba prati realizaciju
ugovorne obaveze 12 meseci

SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA
ZAPOŠLjAVANjE

Poslodavcu:

Subvencija zarade, na mesečnom nivou, u visini do
75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali
ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u
skladu sa propisima o radu.

JAVNI KONKURS ZA

REFUNDACIJU TROŠKOVA
PODRŠKE OSOBAMA SA
INVALIDITETOM KOJE SE
ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM
USLOVIMA

Refundacija troškova podrške odobrava se
poslodavcima radi zapošljavanja osoba sa
invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim
uslovima i to:

Program A) Refundacija troškova zarade licu
angažovanom na pružanju stručne podrške osobi sa
invaliditetom na radnom mestu – radna asistencija

Program B) Refundacija primerenih troškova
prilagođavanja radnog mesta

Program se realizuje kod privrednog subjekta i to:

Program A) refundacijom troškova zarade licu koje je
angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj
osobi sa invaliditetom za vreme dok pruža stručnu podršku,
a najduže 12 meseci

Program B) refundacijom primerenih troškova
prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu (tehničko
i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad,
prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama
zaposlene osobe sa invaliditetom)

Trajanje – Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne
obaveze 12 meseci

Poslodavcu:

Za Program A) Refundacija troškova zarade licu
angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna
asistencija, refundiraju se troškovi isplaćene zarade,
srazmerno broju sati pružene stručne podrške osobi sa
invaliditetom u odnosu na mesečni fond radnih sati, u
visini do 50.000 dinara mesečno i troškovi pripadajućih
poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Za Program B) Refundacija primerenih troškova
prilagođavanja radnog mesta – refundiraju se troškovi
prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu do
400.000,00 dinara

JAVNI POZIV ZA DODELU
SUBVENCIJE ZA
SAMOZAPOŠLjAVANjE

SAMOZAPOŠLjAVANjE

Subvencija je namenjena nezaposlenima koji se
vode na evidenciji Nacionalne službe za
zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj
preduzetništva

Dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00
dinara, odnosno 270.000,00 dinara za
nezaposlene osobe sa invaliditetom

Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne
obaveze 12 meseci

Subvencija:

Odobrava se nezaposlenima radi osnivanja
radnje, zadruge ili drugog oblika
preduzetništva, kao i osnivanja privrednog
društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni
odnos

Postoji mogućnost udruživanja više
nezaposlenih

Rok za podnošenje zahteva – 17.05.2021. godine

JAVNI KONKURS ZA
ORGANIZOVANjE
SPROVOĐENjA JAVNIH
RADOVA NA KOJIMA
SE ANGAŽUJU
NEZAPOSLENA LICA

Namenjeni su radnom angažovanju teže zapošljivih
nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne
potrebe, radi očuvanja i unapređenja njihovih radnih
sposobnosti, kao i radi ostvarivanja određenog
društvenog interesa

U meru se uključuju sledeće kategorije teže
zapošljivih:

radno sposobni korisnici novčane socijalne
pomoći, Romi, lica bez završene srednje škole,
lica koja posao traže duže od 18 meseci i osobe sa
invaliditetom

Radno se može angažovati najmanje 5 (pet) lica

Pravo učešća imaju: organi autonomne pokrajine i
jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i
preduzeća, privredna društva, preduzetnici,
zadruge i udruženja (upisana APR)

Organizuju se na području jedinica lokalne
samouprave, koje prema stepenu razvijenosti
pripadaju:

trećoj grupi (u rasponu od 60% do 80% republičkog
proseka)

četvrtoj grupi i devastiranim područjima

Trajanje: maksimalna dužina 4 meseca

JAVNI RADOVI

Oblast sprovođenja:

socijalna zaštita i humanitarni rad

održavanje i obnavljanje javne infrastrukture

Održavanje i zaštita životne sredine i prirode

Sredstva se koriste za:

isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim
na javnim radovima (u visini do 22.000,00 dinara po
licu)

naknadu sprovođenja javnih radova poslodavcu (od
1.000,00 do 2.000,00 dinara u zavisnosti od dužine
trajanja)

naknadu troškova obuke (1.000,00 dinara po licu)

Rok za podnošenje prijava za učešće – 10.05.2021.
godine

JAVNI KONKURS ZA
ORGANIZOVANjE
SPROVOĐENjA JAVNIH
RADOVA NA KOJIMA SE
ANGAŽUJU NEZAPOSLENE
OSOBE SA
INVALIDITETOM

POSEBNE INFORMACIJE

Mogu se organizovati u svim jedinicama lokalne
samouprave, nezavisno od stepena razvijenosti

Mogu se sprovoditi i u oblasti kulturne
delatnosti

Mogu se angažovati najmanje 3 (tri) nezaposlene
osobe sa invaliditetom

Rok za podnošenje prijave za učešće je takođe –
10.05.2021. godine

 

 

 

Izvor: www.nsz.gov.rs

Foto: www.nsz.gov.rs

novinar5

MOTO BOEM TRANS DOO, Badnjevska bb, Negotin 19300 PIB 106156606, MB: 20490594 ogranak MB PORTAL, reg.br. IN001015 glavni i odgovorni urednik Anita Durlić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *